Du er her: Rideklub / Generalforsamling / Vedtægter
 
Klublove 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 1967. Revideret på følgende generalforsamlinger:
 • Den 04. november 1985 ekstraordinær generalforsamling
 • Den 10. februar 1987 ordinær generalforsamling
 • Den 14. februar 1989 ordinær generalforsamling
 • Den 12. februar 1990 ordinær generalforsamling
 • Den 07. februar 1991 ordinær generalforsamling
 • Den 07. februar 1996 ordinær generalforsamling
 • Den 23. februar 1999 ordinær generalforsamling
 • Den 25. februar 2004 ordinær generalforsamling
 • Den 28. februar 2005 ordinær generalforsamling
 • Den 28. februar 2007 ordinær generalforsamling
 • Den 26. februar 2009 ordinær generalforsamling
 • Den 25. februar 2010 ordinær generalforsamling
 • Den 17. februar 2011 ordinær generalforsamling
 • Den 28. februar 2012 ordinær generalforsamling (nye klublove)
 • Den 29. februar 2016 ordinær generalforsamling
§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Vestegnens Rideklub, forkortet VER.
 
Klubbens hjemsted er: Høje-Taastrup Kommune.
 
Vestegnens Rideklub blev stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution beliggende på en lejet grund i Høje-Taastrup Kommune.
§ 2 Formål
Klubbens formål er at skabe gode rammer og muligheder for, at medlemmerne kan dyrke ridesporten, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til ridesporten og oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet Vestegnens Rideklub. Klubben skal ikke opbygge en kapital, men skal tilstræbe en sund økonomisk udvikling.
§ 3 Organisationer
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4 Medlemskab og kontingent
I rideklubben kan optages aktive senior-og juniormedlemmer og passive medlemmer (støttemedlemmer).
 
Juniormedlemmer er medlemmer under 16 år(indtil det kalenderår, hvori de fylder 16 år).
 
Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret, når de har betalt kontingent og har været medlem af rideklubben i mindst 3 måneder.
 
Seniormedlemmer er medlemmer over 16 år, som er valgbare til udvalg, men ikke bestyrelsen før det fyldte 18 år.
 
Passive medlemmer er medlemmer der ønsker at støtte klubben økonomisk og ved afholdelse af arrangementer. Passive medlemmer betaler halvt kontingent, har tale- og stemmeret på generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen, men kan ikke deltage i ridekonkurrencer.
 
Æresmedlemmer kan udnævnes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en generalforsamling. Indholdet af et sådant forslag kan ikke drøftes, men alene afgøres ved skriftlig afstemning for eller imod forslaget. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 del af de afgivne stemmer.
 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har tale- og stemmeret på generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen.
 
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning og betaling af klubkontingentet er modtaget af bestyrelsen. Indmeldelsen skal ske senest 1 måned efter påbegyndt undervisning i rideskolen eller benyttelse af rideklubbens faciliteter. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
 
Ind- og udmeldelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
§ 5 Kontingent
Klubkontingentet fastsættes af bestyrelsen for et kalenderår ad gangen, 1. januar – 31. december, og forelægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse. Klubkontingentet opkræves forud en gang årligt og forfalder til betaling den 1. februar.
 
Er kontingentet ikke betalt 1 måned efter forfaldsdato, ophører medlems-rettighederne automatisk. Vedkommende kan kun blive medlem igen ved betaling af restance.
 
For indmeldelse i perioden 1. januar til 30. juni betales fuldt kontingent, resten af perioden halvt kontingent.
§ 6 Karantæne og udelukkelser
A. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
 
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Dette udvalgs afgørelse er inappellabel.
Medlemmet betaler fuldt kontingent i karantæneperioden, men kan ikke deltage i klubbens aktiviteter og må ikke opholde sig på klubbens område.
 
B. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer(blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
 
C. I det af § 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden offentliggøres for klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel ved opslag på rideskolen og annoncering på VER’s hjemmeside.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen og navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg offentliggøres sammen med dagsordenen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre et bestyrelsesmedlem eller mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig stemmeflerhed, jfr. Dansk Ride Forbunds definition. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.
 
Øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger i h.t. § 6B, § 6C og § 13.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Kassereren forelægger til godkendelse kontingent og orientere om budgettet for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse, jfr. § 10: 
  1. Valg af formand, lige år
  2. Valg af kasserer, ulige år
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
 10. Udpegning af ekstern revisor for 1 år
 11. Evt.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelses-medlemmer anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen indgiver begæring herom – med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail og ved opslag på rideskolen og klubbens hjemmeside
§ 9 Bestyrelsen
Klubbens og rideetablissementets anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen i henholdsvis lige og ulige år. Formand og kasserer udgør forretningsudvalget. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 
Følgende medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen: Ansatte på etablissementet, andre klubansatte og personer med familiemæssig tilknytning til allerede valgte bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg – hvert med et bestyrelsesmedlem som formand. Hvert udvalg udarbejder forslag til en funktionsbeskrivelse med angivelse af arbejdsområde, beføjelser og økonomiske rammer. Forslaget skal godkendes af bestyrelsen og er gældende indtil bestyrelsen træffer en anden beslutning.
§ 10 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes en gang månedlig eller på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel, med følgende dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
 3. Orientering fra forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
 4. Opfølgning fra tidligere møder
 5. Rapport fra udvalg
 6. Evt. samt ny mødedato
Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed , se dog § 6A. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen, næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
 
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og udarbejder et beslutningsreferat, som tilsendes bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende til godkendelse og underskrift på efterfølgende bestyrelsesmøde.
§ 11 Økonomi, regnskab og revision
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens funktion. Regnskabet forelægges - efter godkendelse af de valgte interne revisorer og en af bestyrelsen udpeget registeret revisor - til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal sammen med forslag til det kommende års budget fremlægges i klubbens lokaler og på VER’s hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser. Formand og kassereren har i forening prokura. 
§ 12 Lovændringer
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 
Enhver ændring skal indberettes til Dansk Ride Forbund og Høje-Taastrup Kommunes Folkeoplysningsudvalg til godkendelse.
§ 13 Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger, skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
 
Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.
 
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Børne- og Ungdomsarbejdet i Høje-Taastrup Kommune.

Sponsorer