Opstaldningsregler

Ved leje af boks på Vestegnens Rideklub skal der udarbejdes en opstaldningskontrakt i 2 eksemplarer, som underskrives af såvel klubben som pensionæren inden hestens indflytning på VER.
 
Før indflytning betales 1 måneds leje samt depositum i henhold til prislisten. Bokslejen skal betales månedsvis forud, dvs. boksleje for juli måned betales 1. juli. Det er et krav, at betaling forgår via klubbens hjemmeside med betalingskort.
 
Boksen kan ikke fremlejes til andre af pensionæren i tilfælde af sygdom m.v.
 
Nye heste der ankommer indtil den 15. i måneden, betaler fuld boksleje. Hvis hesten ankommer efter den 15. i måneden, betales ½ boksleje. Ved leje af boks er der samtidig adgang til klubbens faciliteter så som ridehuse, udendørsbaner, folde og rytterstue. Der stilles 1 skab samt 1 sadel plads til rådighed pr. boks. Såvel pensionær samt øvrige ryttere skal være medlem af VER.
 
Pensionæren og evt. parter skal overholde de af personalet og/eller bestyrelsen udstukne anvisninger om færden på VERs etablissement.
 
Pensionæren og evt. parter må under ingen omstændigheder selv forsyne sig med foder eller strøelse til sin hest/pony. Ønsker pensionæren anden foder til sin hest/pony end den, som VER tilbyder, sker dette for egen regning.
 
Pensionæren og evt. parter har pligt til at rydde op renholde efter sig og sin hest. Ved oprydning forstås, at sadler, hovedtøj, striglekasser, dækkener m.v. opbevares på de af personalet, bestyrelsen eller ved opslag angivne steder. Ved renholdelse forstås, at som minimum fejes staldgangen, vandspiltov, foran boks og skabe efter endt brug. Ligeledes rives foran wrapskur. 
 
Foder må under ingen omstændigheder opbevares indendørs eller udendørs medmindre det sker i lukkede beholdere på de af personalet eller forretningsudvalget anviste steder. Ved foderspild fejer man øjeblikkelig efter sig.
 

Opsigelse af opstaldningskontrakten

Skal ske skriftligt til forretningsudvalget på mail ver@vestegnensrideklub.dk inden den 20. i måneden før fraflytning. Dvs. fraflytning pr. 1. juli skal varsles senest 20. maj. Vælger man at fraflytte før den meddelte fraflytningsdato, skal man stadig betale fuld opstaldning til og med denne. Depositum vil blive refunderet, når alle mellemværender med Vestegnens Rideklub er udredt og betalt.
 

Midlertidig fraflytning pga. hestens sygdom

Ved ophold på dyrehospital eller anden dyrlægeordineret sygdomsbehandling uden for rideskolen, refunderes omkostningerne, svarende til maximalt VERs faktiske foderudgifter i fraværsperioden.
 

Venteliste

For opskrivning på venteliste sendes mail til VER@vestegnensrideklub.dk
 
 
 

Sponsorer